Datlenky Blog Objednávkový formulář Prodejní místa Kontakt
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů v kostce (jednoduše)

  1. Organic Wines s.r.o. se zavazuje respektovat a chránit Vaše osobní údaje v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR)
  2. Osobní údaje, které zpracováváme a archivujeme, jsou fakturační údaje, dodací adresa, jméno a příjmení, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce. Tyto údaje používáme pro zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a dopravu Vámi objednaného zboží, poskytování informací o produktech a novinkách, odpovědi na Vaše stížnosti nebo dotazy.
  3. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro nákup zboží.
  4. Používáme standardní zabezpečovací technologie a postupy k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím. Osobní údaje, které nám poskytujete při objednávání zboží, používáme pouze pro vyřízení Vaší objednávky a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností.
  5. Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud nemáme Váš souhlas nebo pokud zákon nevyžaduje jinak. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří naši externí poskytovatelé služeb a dopravci, kterým je předáváno nezbytně nutné minimum údajů o Vási sloužící k bezproblémovému vyřízení Vaší objednávky, archivaci faktur a doručení zásilky. Se všemi externími poskytovateli služeb máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy zajišťující ochranu Vašich osobních údajú proti úniku a neoprávněnému užití. U všech našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Podmínky ochrany osobních údajů (obsáhle a v právní řeči)

 1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Organic Wines s.r.o., IČ 05891299 se sídlem: Bratislavská 1527/15, 10200 Praha (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Bratislavská 1527/15, 10200 Praha

email: info@datlenky.cz

telefon: 608 818 059

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby

5.2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: přístupová hesla, antivirový program, šifrování, zámky.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.